Posts Tagged With: Perbualan B.Arab (Asas)

Berita Terkini

Assalamualaikum. Apa khabar semua? Blog baru saya belumlah siap sepenuhnya, tapi saya sudah tak sabar untuk tulis post terbaru….. Untuk mengikutinya anda bolehlah klik di sini untuk post semalam dan di sini untuk entri hari ini.

Hari ini saya kongsikan video pelajaran Bahasa Arab Tahun satu. Selalunya saya suka buka buku teks Bahasa Arab tahun satu anak saya dan menyanyikan lagu-lagu yang terdapat di dalamnya. Anak saya ketawakan jer…… “bukan macam tu, dengar sini Wafiy nyanyi, ustazah ajar macam ni…….”

Bila tengok video ni, hemmm sama macam yang ustazah anak saya ajar….. anak-anak ni cepat je ‘tangkap’ kalau dilagukan…..

Anda ingin menonton videonya? Sila klik sini: http://www.arabmykrk.com/komunikasi-dialog-asas/belajar-bahasa-arab-sk-tahun-1.html

Saya suka sangat pelajaran Bahasa Arab ni, sebab dulu semasa pelajaran Bahasa Arab masih dalam peringkat percubaan diajarkan di sekolah-sekolah kebangsaan pada tahun 2000, saya adalah antara gurunya. Tapi baru masuk bulan ketiga, kelas saya itu dibubarkan atas alasan belum diwajibkan….

Apabila Bahasa Arab diajarkan di semua sekolah, saya adalah antara orang yang paling gembira…….. alhamdulillahi kathiron toyyiban mubaarokan fiiiiiih….

Mahu melihat update terbaru kawan-kawan saya?
klik sini http://www.arabmykrk.com/kawan atau di sini http://klikjuga.blogspot.com/

Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada 57 orang kawan yang melanggan update blog ini melalui e mail. Besarlah harapan saya agar kerjasama ini dapat diteruskan di blog baru nanti kerana insyaAllah mulai 1 Ramadhan pautan ke blog ini akan saya refreskan terus ke ArabMykrk.com. Anda bolehlah berbuat demikian di sini : Subscribe to ArabMykrk.com by Email.Walau bagaimanapun daripada 57 orang pelanggan tersebut, ada beberapa orang yang tidak mengesahkan langganan mereka. Adalah penting untuk anda memasukkan email yang memang anda gunakan kerana pihak feed burner akan menghubungi alamat email yang anda berikan itu untuk pengesahan. Setelah disahkan, barulah update blog dapat di hantar ke alamat tersebut.

Sekian, harap dalam makluman kawan-kawan semua. Terima kasih.

Undergoing MyBlogLog Verification

Advertisements
Categories: Belajar Bahasa Arab | Label: , | Tinggalkan komen

محادثة/MUHADATHAH/PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG – Asas : الـْــوَظـِــيـفـَــة: Pekerjaan

@ مـَــاذ َا عـَــمَــلُ أ َبـِــيـْــكَ يـَــا عـُــثـْــمـَــانُ؟
Maazaa ‘amalu abiika yaa Uthman?
@ Apakah pekerjaan ayah awak hai Usman?
Daffodils

& هـُــوَ فـَــلاَّحٌ، لـَــهُ مـَــز ْرَعـَــة ٌ وَاسـِــعـَــة ٌ فـِــى الـْــقـَــرْيـَــةِ

Huwa fallaahun, lahu mazro’atun waasi’atun fil qoryati.
& Dia adalah seorang petani, dia mempunyai sawah yang luas di desa.
Grandpa

@ مـَــاذ َا يـَــز ْرَعُ أ َبـُــوْكَ فـِــى الـْــمـَــز ْرَعـَــةِ؟

Maazaa yazro’u abuuka fil mazro’ati?
@ Apakah yang ditanam ayah awak di sawah?
Corn

& هـُــوَ يـَــز ْرَعُ الرّ ُز ّ وَالذ ّ ُرَّة

Huwa yazro’ur ruzza wazzurrota.
& Dia menanam padi dan jagung.
Epidaurus

@ هـَــلْ هـُــوَ رَئـِــيـْــسُ الـْــقـَــرْيـَــةِ؟

Hal huwa ro’iisul qoryati?
@ Apakah dia seorang ketua kampung?
Uncle

& لاَ، لـَــيـْــسَ هـُــوَ رَئـِــيـْــسَ الـْــقـَــرْيـَــةِ بـَــلْ أ َخـُــوْهُ

La, laisa huwa ro’iisul qoryati bal akhuuhu.
& Tidak. dia bukanlah seorang ketua kampung, tetapi saudaranya yang ketua kampung.

@ هـَــلْ أ َخـُــوهُ فـَــلاَّحٌ أ َيـْــضًا؟

Hal akhuuhu fallaahun aidhon?
@ Apakah saudaranya itu juga seorang petani?
Grad '09 Wakka

& لاَ، لـَــيـْــسَ هـُــوَ فـَــلاَّحـًــا بـَــلْ مـُــدَر ِّسٌ

La, laisa huwa fallaahan bal mudarrisun.
& Tidak, dia bukanlah seorang petani. Sesungguhnya dia seorang guru.
BAHASA URDHU:

Namaz Allah ke khazanah se lenika zeriya he : Solat dapat menarik rahmat dari khazanah Allah.

Namaz me syifa’ he : Solat menyihatkan tubuh badan.

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT AS
AS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 12-13.
2. Bahasa Urdhu – Amin Bai Pancasila.

Categories: Belajar Bahasa Arab | Label: , | Tinggalkan komen

محادثة/MUHADATHAH/PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG – Asas : الـْــوَظـِــيـفـَــة: Pekerjaan


@ مـَــا وَظـِــيــفـَــتـُــكَ يـَــا مُــحـَــمـَّــد؟
@ Apakah pekerjaan awak hai Muhammad?
Office

& أنـَــا مـُــوَظـَّــف ٌ حـُــكـُــومـِــيٌّ

& Saya seorang pegawai kerajaan.

@ أيـْــنَ مـَــكـْــتـَــبـُــكَ؟

@ Di manakah pejabat awak?

One Way

& مـَــكـْــتـَــبـِــي فـِــى شـَــار ِع ِ تـُــون عـَــبـْــدُ الـرﱠحـْــمـَـٰــن ِ، كـُــوَلاَ لـُــمـْــفـُــور

& Pejabat saya di jalan Tun Abdur Rahman, Kuala Lumpur.

@ وَهـَــلْ أنـْــتَ مـُــوَظـَّــف ٌ حـُــكـُــومـِــيٌّ أيـْــضـًــا؟

@ Apakah awak juga seorang pegawai kerajaan?
Be Cool

& لاَ، لـَــسـْــتُ مـُــوَظـَّــفـًــا حـُــكـُــومـِــيـًّــا، إنـَّــمـَــا أنـَــا تـَــاجـِــرٌ

& Tidak, saya bukanlah seorang pegawai kerajaan, sesungguhnya saya adalah seorang peniaga.

@ أيـْــنَ دُكـَّــانـُــكَ؟

@ Di manakah kedai awak?

& دُكـَّــانـِــى فـِــى كـُــوتـَــا رَايـَــا

& Kedai saya di Kota Raya.

@ مـَــاذ َا تـَــبـِــيــعَ؟

@ Apakah yang awak jual?
House

& أبـِــيعُ الأ َدَوَات ُ الـْــمـَــنـْــز ِلـِــيـَّـةَ

& Saya menjual barang-barang rumah.

BAHASA URDHU:

Namaz jannah ki kunji hey : Solat anak kunci syurga : مـِــفـْــتـَــاحُ الـْــجـَــنـَّــةِ الـصـَّلاَة

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 11-12.
2. Bahasa Urdhu – Amin Bai Pancasila.

Categories: Belajar Bahasa Arab | Label: , | Tinggalkan komen

محادثة/MUHADATHAH/PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG – Asas : التـَّــعَــرُّفُ : Perkenalan* هـَـٰـذ َا لـِــقـَــاءٌ أ َ وَّلٌ لـَــنـَــا، أ َلـَــيـْــسَ كـَــذ َ ٰلـِــكَ؟
* Ini perjumpaan pertama bagi kita, bukankah demikian?
Best Friends

# بـَــلـَــى، لـِــقـَــاءٌ مـُــبـَــارَكٌ إ ِن ْ شـَــاءَ اللهُ
# Memang demikian, perjumpaan yang diberkati lnsya Allah.

Shaking Hands
* لـَــوْ سـَــمـَــحـْــتَ، مـَـا اسـْـمـُــكَ يـَــا أ َخـِــى الـْــكـَــر ِيـْــمُ؟
* Kalau awak mengizinkan, siapakah nama awak hai saudaraku yang mulia?

Cool

# إ ِسـْــمـِــى خـَــيـْــرُ الــدِّيـْــن ِ بـْــنُ الـْــحـَــاج ِ عـَــبـْــدِ الـْــكـَــر ِيـْــمِ
# Nama saya Khairuddin bin Haji Abdul Karim.
Stumble
* مـِـن ْ أ َيِّ مـَــنـْــطـِــقـَــةٍ أ َنـْــتَ جـِــئـْــتَ؟
* Dari daerah manakah awak datang?
# جـِــئـْــت ُ مـِــن ْ مـَــنـْــطـِـــقـَــةِ كـَــلـَــنـْــتـَــانَ، وَأ َنـْــتَ؟
# Saya datang dari daerah Kelantan, dan dari mana pula awak datang?
* وَأ َنـَــا مـِــن ْ إ ِنـْــدُوْنـِــيـْــسـِــيـَّـا، مـِــن ْ مـَــنـْــطـِــقـَــةِ ر ِيـَــاوْ
* Saya dari Indonesia, dari daerah Riau.
Talking Through
# إ ِذ َن ْ، أ َنـْــت َ ضـَــيـْــفٌ لـَــنـَــا، مـَــرْحـَــبـًــا فـِــى بـِــلاَدِنـَــا
# Kalau demikian awak adalah tetamu kami, selamat datang di negeri kami.
Eid Greeting
* أ َيـْــن َ تـَــدْرُسُ اللـُّــغـَّــة َ الـْــعـَــرَبـِــيـَّــةَ؟
* Di manakah awak belajar Bahasa Arab?
Happy
# أ َدْرُسـُــهـَــا فِــى مـَــرْكـَــز ِ تـَــعـْــلـِــيـْــم ِ الـْــقـُــرْءَان ِ وَاللـُّــغـَّــةِ الـْــعـَــرَبـِــيـَّــةِ – اَلـْــمـَــعـْــر ِفـَــه
# Saya belajar Bahasa Arab di Pusat Pengajaran Al-Qur’an dan Bahasa Arab “Al-Ma’rifah”.
Valentine heart cloud
* سـَــعـِــيـْــدٌ بـِــالـتـَّــعـَــرُّفِ بـِــكَ
* Saya bahagia boleh berkenalan dengan awak.
# وَأ َنـَــا كـَــذ َ ٰ لـِــكَ
# Saya juga bahagia.
BAHASA URDHU:


Apse milkar hushi hui : Saya gembira bertemu dengan awak! : Nice to meet you!

Terkenang semasa berada di suatu tempat yang penduduknya berbahasa Urdhu, inilah ungkapan ‘modal’ saya setiap kali bersalaman untuk berpisah. Ya, Allah apa lagi! Dipeluk-peluknya saya dengan penuh gembira, sambil membalas dengan kata-kata yang…..(saya tak faham…..). Saya cuma angguk-angguk, geleng-geleng, senyum-senyum…..indahnya persaudaraan Islam.

Rujukan: 1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 9-10.

Categories: Belajar Bahasa Arab | Label: , | Tinggalkan komen

محادثة/MUHADATHAH/PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG – Asas : التـَّــعَــرُّفُ : Perkenalan

@ يـَــا عـَــائِــشـَــة ُ، هـَـٰــذِهِ صـَــدِيـْــقـَــتـِــى خـَــدِيـْــجـَــة

@ Hai Aisyah, ini temanku Khadijah.

& أ َهـْــلاً وَسـَــهـْــلاً، كـَــيـْــفَ حـَــالـُــكِ يـَــا خـَــدِيـْــجـَــة

& Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan, bagaimana khabarmu hai Khadijah?

@ أ َنـَــا بـِــخـَــيـْــر ٍ اَلـْــحـَــمـْــدُ لـِــلـَّــه، وَمـَــا اسـْــمُــكِ؟

@ Saya baik alhamdulillah, siapakah nama awak?

& إ ِسـْــمـِــى مـَــرْيـَــمُ بـِــنـْــت ُ الـْــحـَــاج ِ حـَــسـَــنْ

& Nama saya Maryam binti Haji Hasan.

@ مـَــا شـَــاءَ الله إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ، أ َيـْــن َ تـَــسـْــكـُــنـِــيـْــن َ يـَــا مـَــرْيـَــمُ؟

@ Masya Allah nama yang bagus, di manakah awak tinggal hai Maryam?

& أ َسـْــكـُــن ُ فـِى رَقـْــم ِ ٤٨ مـِــنْ شـَــار ِع ِ مـِــيـْــلاَوَاتـِــىْ

& Saya tinggal di nombor 48 Jalan Melawati.

@ إ ِذ َن ْ بـَــيـْــتـُــكِ قــَــر ِيـْــبٌ مـِــنْ هـُــنـَــا

@ Kalau demikian rumah awak dekat sahaja dari sini.

& أ َجـَــلْ، مـِــائَــتـَــان ِ وَخـَــمـْــسـُــوْن َ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا

& Ya, lebih kurang 250 meter dari sini.

@ هـَــلْ تـَــسـْــمـَــحـِــيـْــن َ لـِــى بـِــز ِيـَــارَتـِــكِ يـَــا مـَــرْ يـَــمُ؟

@ Apakah awak membolehkan saya mengunjungi awak hai Maryam?

& بـِــكـُــلِّ السـُّــرُوْرِ

& Dengan segala senang hati.

Rujukan:

1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 7-9.

Categories: Belajar Bahasa Arab | Label: | Tinggalkan komen